Dodatok č. 1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Kobeliarovo