Materiál z rokovania OZ 14.08.2014

Popis: 
Materiál z rokovania obecného zastupiteľstva v Kobeliarove