Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kobeliarovo 2017 - 2022