Správa audítora

Popis: 
Správa nezávislého audítora z overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015 Obce Kobeliarovo