Správa audítora za rok 2016

Popis: 
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2016 Obce Kobeliarovo
Dokument: