Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove za rok 2014