Zmluva o dielo č.041215-MST-3-2

Popis: 
Zmluva o dielo c.0412015-MST-3-2 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020