Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CVČ Rožňava

Popis: 
Zluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava uzatvorená podľa ustanovenia §51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, §6 ods..12 písm.d) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7a ods.9 zákona 597/2003 Z.u. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Dokument: