Návrh VZN o miestnych daniach

Popis: 
VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Kobeliarovo