Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis: 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty