Schválené VZN o miestnej dani za predajné automaty