Schválené VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva