Schválené VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady