Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2020