VZN 3/2019 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy