VZN Obce Kobeliarovo č. 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Popis: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce KOBELIAROVO