VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2012

Popis: 
Miestne dane Daň za psa Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za ubytovanie Daň za predajné automaty Daň za nevýherné hracie automaty