Oznámenie o rozhodnutí zriaďovateľa

Obec Kobeliarovo na základe Rozhodnutiam ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 18.05.2020, ako zriaďovateľ Materskej školy v Kobeliarove, n e u m o ž ň u j e otvorenie materskej školy od 01. júna 2020.

 

V Kobeliarove, dňa: 25.05.2020

PaedDr.Janka Regrutová

Starostka obce