Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Obce Kobeliarovo 2018

Starosta obce K o b e l i a r o v o

 

 

V Kobeliarove dňa 06.12.2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kobeliarovo, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 18,00 hodine v zasadačke OcÚ Kobeliarovo.

 

 

Návrh programu OZ:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

 6. Vystúpenie starostu

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

 8. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce

 10. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods.5 zákona č.357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

 11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade sa znením §12 zákona o obecnom zriadení

 12. Určenie platu starostu

 13. Schválenie rozpočtového provizória

 14. Schválenie audítorskej spoločnosti na overovanie účtovnej závierky za rok 2018

 15. Úprava rozpočtu 2018

 16. Diskusia

 17. Návrh na schválenie uznesenia

 18. Schválenie uznesenia

 19. Záver.

 

 

 

 

Nemčko Jaroslav

starosta obce