Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kobeliarovo

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu obce Kobeliarovo je realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie, čím sa zvýši kultúrny vzhľad obce, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Projekt zabezpečí tiež zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa dosiahne zvýšenie pohodlia všetkých účastníkov cestnej premávky či už cyklistov, chodcov alebo vodičov.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.


Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Kód Výzvy: 13/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Kobeliarovo
Sídlo: 049 23 Kobeliarovo 78
Miesto realizácie projektu: Obec Kobeliarovo

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 100 000,00 EUR


http://www.mpsr.sk/,
http://www.apa.sk/
 

Súbor na stiahnutie: