Svetový deň vody 2018

Aj voda má svoj deň. Je ním 22. marec. Svetový deň vody ( World Water Day ) si pripomíname každoročne už od roku 1993. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že existujú krajiny, kde pitná voda nie je samozrejmosťou, upozorniť na súčasný stav vody vo svete, informovať o problémoch týkajúcich sa vody a zdôrazniť jej význam pre ekosystémy, ale predovšetkým pre človeka.

Témou Svetového dňa vody v roku 2018, na základe rozhodnutia OSN, je „ Príroda pre vodu “. Súčasný spôsob života ohrozuje všetky oblasti životného prostredia vrátane vôd. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu. Ochrana ekosystémov, ako sú hory, rieky, mokrade a zmiernenie dôsledkov klimatických zmien sú v úzkom prepojení s cieľom zabezpečiť prístup k bezpečnej pitnej vode pre každého.

 

 

Naučme sa predchádzať znečisťovaniu vôd a udržujme vodu čistú a bezpečnú! Vážme si našu vodu!
 

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody budú v dňoch 19. až 23. marca 2018 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

 

 

 

V Rožňave, dňa 09.03.2018

Vypracovala: Ing. Jana Hricková, RÚVZ so sídlom v Rožňave