Úskalia vykurovacieho obdobia

Každý rok „vďaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti občanov dochádza k niekoľkým stovkám požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,5% z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarmi zapríčinenými komínmi sa jedná o podiel cca 5%. Hoci z hľadiska celkových štatistík sa nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov od vykurovacích telies sú technické nedostatky komínov a dymovodov, nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia a nevhodná konštrukcia telesa komína, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho, nesprávna manipulácia s popolom, technická porucha - neutesnené špáry v komíne, zanedbanie bezpečnostných predpisov, nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Uvedenú problematiku rieši vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov...) podľa ktorej komíny a dymovody sa udržiavajú v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. V súlade s touto vyhláškou čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v nasledovných lehotách stanovených citovanou vyhláškou:

 

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace

 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov

 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov

 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov.

 

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka ich čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať.

V závere je potrebné uviesť, že pri samotnom používaní spotrebičov by sme mali klásť dôraz predovšetkým na:

 • používanie schválených typov tepelných spotrebičov a dodržiavať návod na ich obsluhu;

 • pripojenie tepelného spotrebiča a odvod spalín;

 • umiestnenie tepelného spotrebiča a dodržiavanie bezpečných vzdialeností od horľavých látok;

 • umiestnenie tepelných spotrebičov na nehorľavé a izolačné podložky alebo nehorľavé podlahy;

 • dostatočný prívod vzduchu;

 • používanie predpísaného paliva;

 • pravidelné čistenie komínov.

 

Vážení občania Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave Vám týmto príspevkom chce pripomenúť, tak ako každý rok, že aby ste „prezimovali“ kľudne a bezpečne, potrebné je venovať pozornosť z Vašej strany aj tejto problematike.

 

 

Spracovala: pplk. Ing. Šafárová

 

OR HaZZ Rožňava

Šafárikova 63

048 01 Rožňava