Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe        09. 03. 2020

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy     11. 03. 2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov       12.03.2020

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe      12. marca 2020